Покана


ОП «Общински гори» Средец 08.12.2020 г.

 

На основание чл.72, ал.2, ал.3, във връзка с чл.72, ал.2, т.2 от НУРВИДГТДОСПДНГП, предвид обстоятелството, че след проведена процедура за продажба на дървесина – търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на територията на ОП „Общински гори“ Средец -  не са се явили кандидати за закупуване на дървесината и процедурата е била прекратена

 

         1. Насрочвам за провеждане Договаряне по реда на чл.72 от НУРВИДГТДОСПДНГП, като определям срок до 16:00 часа на 11.12.2020 г. за подаване на Оферти от кандидати, които желаят да закупят добитата дървесина, находяща се на временни складове на територията на ОП „Общински гори“ Средец, както следва:
Ресурси: