Заповед № 383 / 15.06.2022 год. - Проведен


На основание чл. 3, ал.т. 1, чл. 10, ал. 1, т. 1; чл. 12, ал. 1, т.1; чл. 15, ал. 3 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” ( изм. и доп. ДВ. бр. 26 от 29 март 2019 г.) (Наредбата) и утвърден график от Кмет на Община Средец,
Ресурси: