Заповед № 64 / 06.02.2020 г. - Проведен


На основание  чл. 115, ал. 1 от ЗГ; вр. с чл. 38, ал. 1, чл. 49, ал.1, т. 2, чл. 65, ал.1, чл. 53, ал. 2, чл.15, ал. 3 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” (посл. изм. и доп., ДВ бр.26 от 29.03.2019 г.) и утвърден график от Кмета на Община Средец,

 

НАРЕЖДАМ:

 

                        1. Да се проведе търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл. 49, ал.1, т. 2 от Наредбата, от Oбект № 20-01/ЛФ 2020 г., на територията на Община Средец, включени в ГП 2020 г., по цени (без ДДС), количества и категории дървесина, както следва:
Ресурси: