Заповед № 835/03.10.2022 г. - Проведен


На основание чл. 3, ал.т. 1, чл. 10, ал. 1, т. 1 и т. 18 във вр. с ал. 2, предл. последно; чл. 12, ал. 1, т.1; чл. 15, ал. 3 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” ( изм. и доп. ДВ. бр. 26 от 29 март 2019 г.) (Наредбата) и утвърден график от Кмет на Община Средец,

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

1. Насрочвам за провеждане Открит конкурс по реда на Раздел ІІ от НУРВИДГТДОСПДНГП, като определям срок до 16:00 часа на 18.10.2022 г. за подаване на Оферти от заинтересовани лица, които желаят да осъществят комплекс от дейности „Маркиране и сортиментиране на дървесина на корен за ЛФ 2022 год.  на територията на Община Средец и добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад, от ОГТ – Обект №22-11 на територията на Община Средец“, както следва:

 

 

 

Място за изпълнение: В горски територии – общинска собственост, в териториалния обхват на дейност на Община Средец”, с отдели и подотдели, съгласно изготвен Опис на подлежащите на маркиране и сортиментиране насаждения за ЛФ 2022 год.  на територията на Община Средец (приложен към конкурсните документи и проектодоговора, като неразделна част от тях).

 

● обем, прогнозно количество дървесина, подлежащо на маркиране 1 491 мз.

● краен срок за маркиране – 31.12.2022 г.

 
Ресурси: