Заповед № 863 / 12.10.2022 г. - Проведен


На основание чл. 3, ал.т. 1, чл. 10, ал. 1, т. 6, т. 7, т. 9 и т. 10 във вр. с ал. 2, предл. последно; чл. 12, ал. 1, т.1; чл. 15, ал. 3 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” ( изм. и доп. ДВ. бр. 26 от 29 март 2019 г.) (Наредбата) и утвърден график от Кмет на Община Средец,

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

1. Насрочвам за провеждане Открит конкурс по реда на Раздел ІІ от НУРВИДГТДОСПДНГП, като определям срок до 16:00 часа на 26.10.2022 г. за подаване на Оферти от заинтересовани лица, които желаят да осъществят комплекс от дейности „Лесокултурни дейности – компесационно залесяване в горски територии – общинска собственост – 33 дка.“ – Обект №22-12, отдели и подотдели находящи се в общински горски територии - Община Средец, както следва:




Ресурси: