ЗА НАС

  Т Е Л Е Ф О Н Е Н    У К А З А Т Е Л

НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА  ОП „ ОБЩИНСКИ  ГОРИ „ ГР. СРЕДЕЦ

1.инж.СТОЙКО СТОЯНОВ          Директор                                               0886/  451  911

 

2.РУМЯНА ГЕОРГИЕВА              Главен  счетоводител                         0884/  544 814

 

3.НЕДЯЛКА ГИНЧЕВА                Касиер – счетоводител                       0885/  686  846

 

4.ГЕОРГИ ПЕТРОВ                      Горски стражар                                    0878/   362 127

 

5.ТОДОР СТОЯНОВ                     Горски стражар                                    0885/  783  878

 

6. ЯНКО ВЪЛКОВ                        Помощник лесничей                              0884/  544  804

 

7.ИВАН ЧИЛИКОВ                      Горски стражар                                    0886/  020  206

 

8.РУМЕН ДИМИТРОВ                Горски стражар                                    0884/  544  827

 

9.МАРИН КОМИТОВ                Зам.директор                                          0884/  544  826

 

10.ПЕТЯ МИНЧЕВА                   Човешки ресурси                                     0884/  544  828

 

11.ГИНКА ПЕТКОВА                  Счетоводител                                        0884/  544  829

 

12.СТОИЛ КРАЛЕВ                     Шофьор                                                    0888/  020  200

 

13.СТЕЛА АРНАУДОВА             Помощник лесничей                               0876/  360  754

 

14.ИВАН АТАНАСОВ                  Горски стражар                                     0884/  544  800

 

15.ЙОРДАН ТОДОРОВ               Горски стражар                                     0884/  544  805

 

16.НИКОЛАЙ МИЛЕВ                Горски стражар                                     0884/  544  822

 

17.ИВАН ХАМБАРЛИЕВ            Горски стражар                                     0884/  544  801

 

18.ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ      Горски стражар                                      0988/  918  368

 

19. МИХАИЛ ДИМОВ                Горски стражар                                      0877/  211  920

 

20.ПАВЛИН ИЛЧЕВ                  Горски стражар                                      0887/  101  164

 

21. ДОБРИ ГЮРОВ                     Горски стражар                                     0886/    337  948

 

22.инж.ЕВГЕНИЯ ПАНТЕЛЕЕВА    Лесничей                                         0896/   612  713

 

23. инж.СТОЯН ТЕРЗИЕВ                 Лесничей                                          0889/   630  871

 

24.СТОЯН ПЕТРОВ                             Домакин                                           0898/   633  231