Заповед № 687 / 20.06.2019 г. - Проведен


На основание чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за горите, чл. 65, ал. 1, във вр. с чл. 53, ал. 2, във вр. с чл. 49, ал. 1, т .2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти   

 

 

Н А Р Е Ж Д А М:

                                                                           

  1. Да се проведе търг с тайно наддаване по реда на:
  • чл.49,ал .1, т.2 за избор на Купувач на прогнозно количество стояща дървесина на корен за обект № 1904

Начални цени без ДДС за стояща дървесина на корен, по обекти, сортименти и дървесни видове, количество:
Ресурси: