Заповед № 1080 / 15.10.2020 г. - Проведен


На основание чл. 46, т. 2, във вр. с чл. 66, ал.1, т. 2, ал. 2, т. 2;  във връзка с чл. 69, ал.1; чл. 65, ал.1; чл. 53, ал. 2 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” (посл. изм. и доп., ДВ бр.26 от 29.03.2019 г.) и утвърден график от Кмет на Община Средец,

 

НАРЕЖДАМ:

 

1. Да се проведе търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина по реда на чл. 69, ал.1 от Наредбата, от Обект(Пакет) №№ общинска горска територия – Община Средец, включен в ГП 2020 г., по цени (без ДДС), количества и категории дървесина за всеки обект/пакет, както следва:

 
Ресурси: