Заповед № 202 / 02.04.2020 г. - Проведен


На основание чл. 3, ал.1, т. 2, чл. 10, ал. 1, т. 18; чл. 12, ал. 1, т.1; чл. 15, ал. 3 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” ( изм. и доп. ДВ. бр. 26 от 29 март 2019 г.) (Наредбата) и утвърден график от Кмет на Община Средец,

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

1. Насрочвам за провеждане Открит конкурс по реда на Раздел ІІ от НУРВИДГТДОСПДНГП, като определям срок до 16:30 часа на 23.04.2020 г. за подаване на Оферти от заинтересовани лица, които желаят да осъществят услугата „Маркиране и сортиментиране на дървесина на корен за ЛФ 2020 год.  на територията на Община Средец” в ОГТ, обекти на територията на Община Средец, както следва:
Ресурси: