Заповед № 330 / 09.02.2024 г. - Проведен


На основание чл. 3, ал.т. 1, чл. 10, ал. 1, т. 1; чл. 12, ал. 1, т.1; чл. 15, ал. 3 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” ( изм. и доп. ДВ. бр. 26 от 29 март 2019 г.) (Наредбата) и утвърден график от Кмет на Община Средец,

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

1. Насрочвам за провеждане Открит конкурс по реда на Раздел ІІ от НУРВИДГТДОСПДНГП, като определям срок до 16:00 часа на 26.02.204 г. за подаване на Оферти от заинтересовани лица, които желаят да осъществят услугата „Добив на дървесина” (сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад) от ОГТ, обекти на територията на Община Средец, както следва:

 
Ресурси: