Заповед № 468 / 28.03.2024 г.


На основание чл. 56, ал.1, във вр. с ал. 2, във вр. с ал. 3 и ал. 4 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, приета с Решение  № 137 от  30 септември  2008 г.,  изм. и доп. с Решение № 166/27.11.2008г.; Решение № 220/24.02.2009г.; Решение №291/11.08.2009г.; Решение №338/17.12.2009 г.; Решение №359/27.01.2010г.; Решение №435/29.06.2010г.; Решение №477/26.10.2010г.; Решение №541/22.02.2011г.; Решение №37/27.01.2012г.; Решение №88/29.03.2012г.; Решение №435/26.06.2013г.; Решение №305/29.03.2017г.; Решение

№ 1867/10.11.2017г. Административен съд – Бургас; Решение №439/29.11.2017г.; Решение № 1753/27.10.2017г. на Административен съд-Бургас; Решение №468/20.12.2017г.-отменено; Решение №718/30.01.2019г.; Решение №191/28.10.2020г.; Решение №580/31.08.2022г.; Решение №780/26.04.2023г.; Решение №781/26.04.2023г.

 

НАРЕЖДАМ:

 

  1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните вещи отнети в полза на Община Средец и задържани с актове за установяване на административни нарушения, като предмет на извършени нарушения по Закона за горите:

№ по ред

Описание на вещта (марка, фабричен, контролен номер)

Документ, с който вещта е отнета/задържана

Място на което може да се извърши оглед на вещта

Начална тръжна цена  (лв.)

1

25 пр. м3 дървесина - благун

НП № 15/13.02.2024 год. на служител на ОП „Общински гори“ Средец

Отдел 177 „в“

1 375 лв.

2

4 пр. м3 дървесина - благун

НП № 16/13.02.2024 год. на служител на ОП „Общински гори“ Средец

Отдел 177 „е“

220 лв.

3

4 пр. м3 дървесина благун

НП № 10/13.02.2024 год. на служител на ОП „Общински гори“ Средец

Отделт 177 „г“

220 лв.

4

7 пр. м3 дървесина благун

НП № 9/13.02.2024 год. на служител на ОП „Общински гори“ Средец

Отдел 184 „б“

385 лв.

5

11 пр. м3 дървесина благун

НП № 8/13.02.2024 год. на служител на ОП „Общински гори“ Средец

Отдел 184 „б“

605 лв.

6

24 пр. м3 дървесина – цер

НП № 6/13.02.2024 год. на служител на ОП „Общински гори“ Средец

Отдел 185 „б“

1 320 лв.

7

9 пр. м3 дървесина – благун

НП № 20/13.02.2024 год. на служител на ОП „Общински гори“ Средец

Отдел 185 „б“

495 лв.

8

15 пр. м3 дървесина – благун

НП № 3/13.02.2024 год. на служител на ОП „Общински гори“ Средец

Отдел 185 „б“

825 лв.

9

23 пр. м3 дървесина – благун

НП № 4/13.02.2024 год. на служител на ОП „Общински гори“ Средец

Отдел 185 „б“

1 265 лв.

10

1 бр. бензиномоторен трион - АКТТА

НП № 4/13.02.2024 год. на служител на ОП „Общински гори“ Средец

БКС гр. Средец

30 лв.

11

5 пр. м3 дървесина – благун

НП № 17/13.02.2024 год. на служител на ОП „Общински гори“ Средец

Отдел 185 „б“

275лв.

12

27  пр. м3 дървесина – благун

НП № 18/13.02.2024 год. на служител на ОП „Общински гори“ Средец

Отдел 178 „е“

1 485лв.

13

97  пр. м3 дървесина – благун

НП № 7/13.02.2024 год. на служител на ОП „Общински гори“ Средец

Отдел 178 „е“

5 335лв.

14

27  пр. м3 дървесина – благун

НП № 7/13.02.2024 год. на служител на ОП „Общински гори“ Средец

Отдел 178 „е“

1 485 лв.

15

11  пр. м3 дървесина – благун

НП № 19/13.02.2024 год. на служител на ОП „Общински гори“ Средец

Отдел 177 „б“

605 лв.

16

20  пр. м3 дървесина – благун

НП № 5/13.02.2024 год. на служител на ОП „Общински гори“ Средец

Отдел 177 „б“

1 100 лв.

17

1 бр. бензиномоторен трион - Кавказ

НП № 5/13.02.2024 год. на служител на ОП „Общински гори“ Средец

БКС гр. Средец

20 лв.

 

2. Начин на продажба: публичен търг с тайно наддаване по реда на Раздел IV от  Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост.

3. Началната тръжна цена на посочените по-горе движими вещи, е тази под която  участниците не могат да правят валидни ценови предложения. Критерият за оценка е ПРЕДЛОЖЕНА НАЙ-ВИСОКА ЦЕНА .За спечелил търга за съответната позиция за която участва ще се счита,кандидата предложил най-висока цена за продаваната вещ.

4. Определям депозит за участие в търга в размер на 10 % от началната тръжна цена на вещите за които се кандидатства, вносим по сметка на ОП „Общински гори” гр. Средец, по касов или по банков път по набирателна сметка на ОП «ОБЩИНСКИ ГОРИ» Средец  в „ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД, IBAN: BG 65 BPBI 79373320931901 или под формата на банкова гаранция учредена в полза на Община  Средец ОП „Общински гори“ до 16,00 ч. на 11.04.2024 г. включително.

5. Търгът да се проведе на 12.04.2024 г. от 10,00 ч. в административната сграда на ОП „Общински гори” гр. Средец, находяща се на адрес: гр. Средец, ул.”Васил Коларов” № 29.

6. Обявление за търга да се постави на таблото за обяви в административната сграда на ОП „Общински гори” гр. Средец, най-малко 7 дни преди крайния срок за подаване на заявления за участие в търга.

7. Офертите за участие в търга се подават всеки работен ден от 08,00 ч. до 16,00 ч., но не по-късно от 16,00 ч. на 11.04.2024 г., включително в деловодството на ОП „Общински гори” гр. Средец , находящо се на адрес:гр. Средец, ул.”Васил Коларов” № 29.

8. При подаване на офертите участниците в търга да представят документ за внесен депозит, документ за самоличност /за физически лица/ или удостоверение за актуално състояние, когато участникът е  юридическо лице.

9. Кандитите подават своите оферти в запечатан непрозрачен плик, в които следва да поставят попълненое заявление (по образец), както доказателство за внесен депозит за участие. Служителят на ОП „Общински гори” гр. Средец, който приема офертите в деловодството на ОП „Общински гори” гр. Средец да проверява дали върху плика с офертата са посочени името, адреса и телефон за контакт на кандидата, както и номера на позицията на вещта по т. 1 от настоящата заповед за която същия участва.

10. Оглед на вещите може да се прави всеки работен ден от 08,00 ч. до 16,00 ч., но не по-късно от 16,00 часа на 11.04.2024г., включително по местонахождението им описано в т. 1 на настоящата заповед.

11.  До участие в търга ще се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица. Присъствие на кандидатите при провеждане на търга не се изиксва.

12.  Препис-извлечение от заповедта за провеждане на търга, без т. 13, да се постави на таблото за обяви в сградата на ОП „Общински гори” гр. Средец.

13. Назначавам комисия в състав:

Председател: Тодор Чакъровправоспособен юрист

Секретар: Марин Комитовзам. директор в ОП „Общински гори“ Средец

Член: Стела Арнаудова – пом. лесничей в ОП „ Общински гори“ гр. Средец

Резервен член: 1. Гинка Петкова – счетоводител ОП „ Общински гори“ гр. Средец

   14. Въз основа на класирането по тръжния лист, комисията с протокол да обяви спечелилите търга кандидати, предложили най-висока цена  и да обяви класирането.

15. Определените за купувачи следва да платят предложената от тях цена в срок от три работни дни от датата на обявяването на резултатите. Плащането се извършва по касов или банков път по набирателна сметка на  ОП «ОБЩИНСКИ ГОРИ» Средец в „ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД, IBAN: BG 65 BPBI 79373320931901 или под формата на банкова гаранция учредена в полза на Община  Средец ОП „Общински гори“. При неплащане на цената в срок от три работни дни от датата на обявяване на резултатите депозита на определения за купувач остава в полза на Община Средец и за купувач се обявява класирания на второ място, който също трябва да плати предложената от него цена в срок от три работни дни от обявяването на резултатите. Ако той не плати в този срок депозита му за участие остава в полза на Община Средец.

16. Купувачите са длъжни да транспортират  закупените вещи от местонахождението им в срок от пет дни от плащане на цената, като за всеки ден закъснение се дължи магазинаж в размер на 0,2 % от стойността на закупените вещи, предмет на търга.

17. Въз основа на резултатите от търга и след заплащане на цената, Кметът на Общината сключва Договор за продажба . Договорът се сключва във форма, изискуема за продажбата на съответния вид движима вещ.

18. Екземпляр от настоящата заповед да се връчи на членовете на комисията за сведение и изпълнение, както и на Директора на ОП „Общински гори” гр. Средец за сведение и осигуряване на достъп за оглед на вещите, включени в търга.

19. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Стойко Стоянов  Директор на ОП „Общински гори” гр. Средец.

 

                                                                     КМЕТ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ:.......................                                                         

                                                                                                          /инж. Иван Кичев/

 

 
Ресурси: