Заповед № 538 гр.Средец 26.04.2024 год.


На основание чл. 56, ал.1, във вр. с ал. 2, във вр. с ал. 3 и ал. 4 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, приета с Решение  № 137 от  30 септември  2008 г.,  изм. и доп. с Решение № 166/27.11.2008г.; Решение № 220/24.02.2009г.; Решение №291/11.08.2009г.; Решение №338/17.12.2009г.;Решение №359/27.01.2010г.; Решение №435/29.06.2010г.; Решение №477/26.10.2010г.; Решение №541/22.02.2011г.; Решение №37/27.01.2012г.; Решение №88/29.03.2012г.; Решение №435/26.06.2013г.; Решение №305/29.03.2017г.; Решение № 1867/10.11.2017г. Административен съд – Бургас; Решение №439/29.11.2017г.; Решение № 1753/27.10.2017г. на Административен съд-Бургас; Решение №468/20.12.2017г.-отменено; Решение №718/30.01.2019г.; Решение №191/28.10.2020г.; Решение №580/31.08.2022г.; Решение №780/26.04.2023г.; Решение №781/26.04.2023г.
Ресурси: