Заповед № 95 / 06.02.2023 г. - Проведен


На основание чл. 3, ал.1, т.2, във вр. с чл. 10, ал.1, т. 18 във вр. с чл. 15, ал. 1 и сл. от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” (обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г., доп. и изм. В бр. 96 на ДВ от 02.12.2016 год.), наричана за краткост в Заповедта „ НУРВИДГТДОСПДНГП”, във връзка с oдобрен от Кмета на Община Средец – „График за възлагане на дейности в горските територии - „Маркиране и сортиментиране на дървесина на корен за ЛФ 2023 год.  на територията на Община Средец”, за Обекти: 23-01- M, находящи се в  землище на Община Средец, ОГТ- гр. Средец

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

1.Насрочвам за провеждане Открит конкурс по реда на Раздел ІІ от НУРВИДГТДОСПДНГП, като определям срок до 16:00 часа на 22.02.2023 год. за подаване на Оферти от кандидати, които желаят да осъществят дейностите:
Ресурси: