Заповед № 298 / 9.05.2022 г.


На основание чл. 174, ал.2 от ЗГ, във вр. с чл. 2, т. 2; чл. 10, ал. 1, т. 10; чл. 12, ал. 1,т. 1; чл. 15, ал. 3 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” ( изм. и доп.ДВ. бр. 26 от 29 март 2019 г.) /Наредбата/ и утвърден график от Кмет на Община Средец.
Ресурси: