Заповед № 329 / 09.02.2024 г. - Проведен


На основание чл. 3, ал.1, т.2, във вр. с чл. 10, ал.1, т. 18 във вр. с чл. 15, ал. 1 и сл. от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” (обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г., доп. и изм. В бр. 96 на ДВ от 02.12.2016 год.), наричана за краткост в Заповедта „ НУРВИДГТДОСПДНГП”, във връзка с oдобрен от Кмета на Община Средец – „График за възлагане на дейности в горските територии - „Маркиране и сортиментиране на дървесина на корен за ЛФ 2024 год.  на територията на Община Средец”, за Обекти: 24-01- M, находящи се в  землище на Община Средец, ОГТ- гр. Средец

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

1.Насрочвам за провеждане Открит конкурс по реда на Раздел ІІ от НУРВИДГТДОСПДНГП, като определям срок до 16,00 часа на 26.02.2024 год. за подаване на Оферти от кандидати, които желаят да осъществят дейностите:
Ресурси: