Заповед № 87 / 11.02.2022 г. - Проведен


На основание чл. 3, ал.1, т.2, във вр. с чл. 10, ал.1, т. 18 във вр. с чл. 15, ал. 1 и сл. от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” (обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г., доп. и изм. В бр. 96 на ДВ от 02.12.2016 год.), наричана за краткост в Заповедта „ НУРВИДГТДОСПДНГП”, във връзка с oдобрен от Кмета на Община Средец – „График за възлагане на дейности в горските територии - „Маркиране и сортиментиране на дървесина на корен за ЛФ 2022 год.  на територията на Община Средец”, за Обекти: 22-01-М;  22-02-М Кабаюк“; 22-03-М „Богданово“; 22-04-М „Долно Ябълково“; 22-05-М „Горно Ябълково“ ;22-06-М „Кабата, находящи се в  землище на Община Средец, ОГТ- гр. Средец

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

1.Насрочвам за провеждане Открит конкурс по реда на Раздел ІІ от НУРВИДГТДОСПДНГП, като определям срок до 16,00 часа на 28.02.2022 год. за подаване на Оферти от кандидати, които желаят да осъществят дейностите:

 

 

1.1. Обект 22-01-М"отдели, подотдели: 210 а,б,в,г ; 587 б,в ; 595 е,д ; 596 ж ;      586 б ; 587 д ; 589 г,д,е,ж ; 596 е ;

● обем, прогнозно количество дървесина, подлежащо на маркиране 4 174м.3;

● обща начална цена за извършване на услугата  10 522,10 лева без ДДС;

● срок за извършване на маркиране- 50 % от включеният обем дървесина до 15.05.2022 год., и краен срок за маркиране на целият обем дървесина - 30.06.2022 г.;

1.2. Обект 22-02- М „Кабаюк"отдели, подотдели: 66 а, б, г, д, е ; 543 г, е, в ;

● обем, прогнозно количество дървесина, подлежащо на маркиране 3 281 мз.

● обща начална цена за извършване на услугата 10 398,80 лева без ДДС

●  срок за извършване на маркиране –  50 % от включеният обем дървесина до 15.05.2022 год. и краен срок за маркиране на целият обем - 30.06.2022 г.

1.3. Обект 22-03-М „Богданово"отдели, подотдели: 233 а ; 234 а,б,в,г ; 235 а ; 236 г ;

● обем, прогнозно количество дървесина, подлежащо на маркиране – 3 232 м.3;

● обща начална цена за извършване на услугата  10 215,30 лева без ДДС;

●  срок за извършване на маркиране- 50 % от включеният обем дървесина до 15.05.2022 год. и краен срок за маркиране на целият обем -30.06.2022 г.

1.4. Обект 22-04-М „Долно Ябълково"отдели, подотдели: 370 в, е, ж ; 369 а, ж, ц

● обем, прогнозно количество дървесина, подлежащо на маркиране 2 720 мз;

● обща начална цена за извършване на услугата  8 561,10лева без ДДС;

●срок за извършване на маркиране- 50 % от включеният обем дървесина до 15.05.2022 год. и краен срок маркиране за целият обем- 30.06.2022 г.

1.5. Обект 22-05-М „Горно Ябълково"отдели, подотдели: 508 ж ; 493 в ; 495 е, ж ; 494 г ; 509 е ; 584 в ; 587 е ;

● обем, прогнозно количество дървесина, подлежащо на маркиране – 2 318 мз;

● обща начална цена за извършване на услугата  7 304,90 лева без ДДС;

●  срок за извършване на маркиране - 50 % от включеният обем дървесина до 15.05.2022 год. и краен срок маркиране за целият обем -30.06.2022 г.

1.5. Обект 22-06-М „Кабата"отдели, подотдели: 330 в, д, г, ф, у ; 317 в ; 316 г, в, д ; 315 в ; 323 б ;

● обем, прогнозно количество дървесина, подлежащо на маркиране – 3 812 мз;

● обща начална цена за извършване на услугата  12 072,80 лева без ДДС;

● срок за извършване на маркиране- 50 % от включеният обем дървесина до 15.05.2022 год. и краен срок маркиране за целият обем - 30.06.2022 г.

 

NB !!! Участниците в конкурса следва да имат предвид, че посочените в обектите прогнозни количества дървесина подлежащи на маркиране са в ПЛЪТНИ КУБИЧЕСКИ МЕТРИ.

 

NB!!!Участниците в конкурса могат да подадат заявление за участие, за повече от един обект включен в предмета на настоящата заповед.

 

2. Участниците в открития конкурс следва да внесат предварително гаранция за участие за всеки от обектите, за който участват, в размер на 5% от стойността за всеки обект, както следва:

-за обект №22-01 – 526,10 лева

-за обект №22-02 – 520.00 лева

--за обект №22-03 – 510,76 лева

--за обект №22-04 – 428,10 лева

--за обект №22-05 – 365,24 лева

--за обект №22-06 – 603,64 лева

2. Правно основание за откриване на процедурата. Право на участие:

2.1. Правно основание:  Чл.10, ал. 1, т.18, чл. 12, ал. 1 и при условията на чл.15 и следв. от „Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти”.

2.2. Право на участие имат търговци, регистрирани в публичните регистри по чл.235 и чл.241 от ЗГ и притежаващи Удостоверение за регистрация за съответната дейност.

3. Вид на процедурата:

ОТКРИТ КОНКУРС, в съответствие с чл. 12, ал. 1, във връзка с чл.15 и следв. от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти”.

4. Срок на изпълнение:

Крайният срок за изпълнение на възложените дейности с предмет: „Маркиране и сортиментиране на дървесина на корен за ЛФ 2022 год.  на територията на Община Средец за всеки обект е:

Краен срок за маркиране на дървесината включена във всички обекти е 30.06.2022 год., като  50% /петдесет процента/ от количество дървесина включено в съответния обект следва да бъде маркирано най-късно в срок до 15.05.2022 год.

 

5. Място за изпълнение на поръчката:

В горски територии – общинска собственост, в териториалния обхват на дейност на Община Средец”, с отдели и подотдели, съгласно изготвен Опис на подлежащите на маркиране и сортиментиране насаждения за ЛФ 2022 год.  на територията на Община Средец (приложен към конкурсните документи и проектодоговора, като неразделна част от тях).

6. Технически изисквания:

Кандидатът трябва да притежава и да отговаря на техническите изисквания за извършване на дейността по посочените дейности, които са определени от Възложителя като предмет на поръчката и са изброени в „Условията за провеждане на открития конкурс и възлагане изпълнението на дейностите за услугата”, където са указани начина и реда, чрез които кандидатът трябва да докаже, че притежава тези качества.

7. Правни и квалификационни изисквания към кандидатите:

7.1 Дейностите, предмет на възлагането на дейността се извършват от търговци, вписани в публичния регистър по чл.235 и чл. 241 от ЗГ, притежаващи удостоверение за регистрация с право да извършват съответната дейност, по чл. 10, ал. 1 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти”.

7.2 Кандидатите да бъдат търговци по смисъла на Търговския закон.

7.3 Кандидатите-търговци да са вписани в публичния регистър в ИАГ (по ред и при условия, съгласно чл. 242, ал. 1 и сл. от ЗГ) и да притежават Удостоверение за регистрация, по чл.235 и чл. 241 от ЗГ.

7.4 Кандидатите-търговци трябва да имат сключен трудов договор най-малко с едно лице, което е вписано в публичния регистър в ИАГ, съгласно чл. 242, ал. 1, т. 1 от ЗГ, като същото лице притежава Удостоверение за регистрация, съгласно чл. 235 от ЗГ, с което се удостоверява, че лицето може да осъществява извършва дейността, която търговецът ще извършва.

7.5 Кандидатът трябва да отговаря на определени изисквания, съгласно чл. 18, ал. 1, т. 3 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти”, които кандидата декларира, чрез декларации (по образец), както следва:

а) да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194-217, 219-260, 301-307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;

б) да не е обявен в несъстоятелност и да не е в производство по несъстоятелност;

в) да не е в производство по ликвидация;

г) да не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с кмета на Община Средец;

д) да не е сключил договор с лице по чл. 21 от ЗПУКИ;

е) да не е лишен от право да упражнява търговска дейност;

ж) да няма парични задължения към държавата и към Община Средец, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган.

Забележка: изискванията по т. 7.5 се отнасят и за управителите, и членовете на управителните органи на кандидата. Същите изисквания са в сила и когато кандидат в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице, или техни обединения, а документите удостоверяващи наличието или липсата на посочените изисквания са на чужд език, се представят в официално заверен превод. Ако кандидатът е обединение, документите се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Документите и декларациите удостоверяващи посочените изисквания по т. 7.5 се представят в оригинал или като заверено копие, съгласно чл. 18, ал. 3, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти”.

7.6 Кандидатът няма право да използва подизпълнители при извършване на дейностите по възложената услуга. Изискването по тази точка се поставя на основание правното предписание на чл. 13, ал. 2 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти”, която разпоредба дава право на Възложителя да поставя ограничителни изисквания.

7.7 Всички изискуеми документи, които кандидатите трябва да приложат към своите предложения са посочени изчерпателно в „Условията за провеждане на открития конкурс и възлагане изпълнението на дейностите за услугата”, съгласно чл. 18, ал. 1, т. 9 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти”.

8. Предлаганата цена.

 8.1 Предложената от кандидата цена не трябва да бъде по-висока от цената посочена от Възложителя, общо за дейностите, предмет на възлагането, съгласно т. 1 от тази Заповед.

9. Начин на плащане.

Заплащането на услугата се извършва два пъти месечно, след 1-во и 15-то число на месеца, в срок до 7 /седем/ календарни дни, считано от представянето от изпълнителя на на подписан предавателно - приемателен протокол и фактура към него в счетоводството на Възложителя.

10. Срок на валидност на предложенията:

10.1 Срокът за валидност на предложенията (офертите) подадени от участниците е 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на отварянето на офертите.Участниците са обвързани от този срок до момента на сключване на договора с определения за изпълнител участник в конкурса /чл. 20 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” /.

          11. Участникът представя гаранция за участие в конкурса, а определеният за изпълнител представя гаранция за изпълнение на договора.

11.1 Размер, начин, място, форма, срок и условия за внасяне на гаранцията за участие в процедурата:

а) гаранцията за участие е абсолютна сума в размер на 5% от общата стойност определена за извършване на дейностите, която гаранция посочена конкретно за всеки обект - посочена в т. 1 от тази заповед и е определена, съгласно чл. 9а от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти”;

б) гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума, и е  вносима в касата на ОП «ОБЩИНСКИ ГОРИ» Средец, или по набирателна сметка на ОП «ОБЩИНСКИ ГОРИ» Средец ОП «ОБЩИНСКИ ГОРИ» Средец в „ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД, IBAN: BG 65 BPBI 79373320931901 ;

в) съответният вносен документ (заверено копие или оригинал) се прилага към комплекта от изискуми документи за участие в процедурата.

Крайният срок за внасяне на гаранцията за участие е до 16,00 часа на 28.02.2022 год.;

г) възложителят освобождава или задържа гаранциите за участие в процедурата при условия и по ред, съгласно чл. 31 и чл. 32 от от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” и са изчерпателно посочени в „Условията за провеждане на открития конкурс и възлагане изпълнението на дейностите”.

Забележка: Възложителят освобождава гаранциите за участие, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него, съгласно чл. 31, ал. 3 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти”.

11.2. Условия за внасяне, форма и размер на гаранцията за изпълнение на договора за възлагане на дейности от участника, определен за изпълнител на услугата:

а) гаранцията за изпълнение на услугата е абсолютна сума в размер на 5 % от общата стойност достигната след проведената процедура за извършване на дейностите – предмет на конкурса и се определя, съгласно чл. 29, ал. 3 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти”;

б) гаранцията за изпълнение се представя преди сключването на договора за възлагане на дейности и е безусловна предпоставка за това събитие, съгласно чл. 35, ал. 5, т. 1 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” ;

в) гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:

1. парична сума, внесена по сметка на Възложителя, съгласно т. 11.1, б. „б” от тази заповед;

г) възложителят определя сам формата на гаранцията за изпълнение;

д) условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на дейности, съгласно чл. 33 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти”, и са изчерпателно посочени в „Условията за провеждане на открития конкурс и възлагане изпълнението на дейностите за услугата”.

12. Критерий за оценка на офертите –НАЙ-НИСКА ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА /чл.15, ал.9, т.1 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти”:

За изпълнител на дейностите ще бъде определен участника, предложил най-ниска цена за извършване на дейностите „Маркиране и сортиментиране на дървесина на корен за ЛФ 2022 год.  на територията на Община Средец „ и определен от конкурсната комисия за класиран на първо място, съгласно условията и реда определени от възложителя в конкурсните условия за настоящата процедура.

13. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на конкурсните документи за участие:

а) Кандидатите за участие в процедурата могат да изтеглят документацията от интернет страницата на възложителя без заплащане или да я закупят от касата на ОП «ОБЩИНСКИ ГОРИ» Средец всеки работен ден от 9:00 – 16:00 часа, краен  срок - 16:00 часа на 28.02.2022 г. Цената на конкурсната документация е 50,00 (петдесет) лева без ДДС.

14. Място, условия и срок за подаване на предложенията (офертите):

а) предложението (офертата) се подава в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от него представител, съгласно чл. 19, ал. 1, изречение първо от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти”;

Върху плика се посочва името на кандидата, дейността за която участва, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

В надписания плик се поставят документите, съгласно изискванията, посочени в настоящата заповед и в условията за участие, в съответствие с чл.18 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти”, КАТО В  НАДПИСАНИЯ ПЛИК С ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПОСТАВЯ И ОТДЕЛЕН ЗАПЕЧАТАН НЕПРОЗРАЧЕН ПЛИК, В КОЙТО СЕ ПОСТАВЯ ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КАНДИДАТА, С НАДПИС ВЪРХУ ПЛИКА „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”, върху който се записват наименованието на кандидата.

б) Дата на открития конкурс кандидатите могат да представят своите предложения (оферти) в деловодството на ОП «ОБЩИНСКИ ГОРИ» Средец, при условия и по ред определени и посочени в конкурсните условия – всеки работен ден от 9,00 ч. до 16,00 ч., с краен срок за подаването им до 16,00 ч. на 28.02.2022 год.;

в) при приемане (входиране) на предложенията (офертите) върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на получаването, и посочените данни се записват във входящ регистър по образец, за което на приносителя се издава документ.

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща на участниците техните Предложения (оферти), които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или същите са представени в незапечатан, ненадписан, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра;

г) при изготвяне на своите предложения (оферти) всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си. Всеки участник в процедурата има право да подаде само едно предложение (оферта), съгласно чл. 17, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти”;

д) не се допуска едновременно извършване на една и съща дейност в един подотдел от двама и повече изпълнители, съгласно чл. 13, ал. 1 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти”.

Забележка: Условията и начина за окомплектоване на Предложението (офертата), като цяло, както и прилагането на всички изискуеми документи са посочени изчерпателно в „Условията за провеждане на открития конкурс и възлагане изпълнението на дейностите за услугата”.

15. Време, начин, срок и условия за оглед на обекта:

Участниците могат да направят оглед на обекта, със собствен превоз, през всички работни дни, краен срок до 12.00 часа на 28.02.2022год., вкл. след представяне на платежен документ за закупена конкурсна документация. Огледът се извършва в присъствие на представител от ОП „Общински гори” Средец.

16. Време, място и час за разглеждане, оценка и класиране на подадените предложения (оферти):

16.1 Възложителят назначава комисия за провеждане на конкурса, като определя нейния състав и резервни членове. Комисията се състои от нечетен брой членове – най-малко пет, притежаващи необходимата професионална квалификация и практически опит в съответствие с предмета и сложността на възлаганите дейности по ползване на дървесината, един правоспособен юрист и един икономист, които влизат в състава на комисията, съгласно чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти”;

а) комисията се назначава със заповед от Възложителя след изтичането на срока за подаване на предложенията (офертите), в съответствие с чл.21, ал.3 от Наредбата.

16.2 Действията по разглеждане на постъпилите предложения от кандидати, оценката и класирането на офертите на допуснатите участници в конкурса, представляват самостоятелен оценъчен процес.

 а) Дата за провеждане на открития конкурс е 01.03.2022 год. от 10:30., в административната сграда на ОП «ОБЩИНСКИ ГОРИ» Средец на адм.адрес ул.”Васил Коларов, №29,

в) когато за Обекта има само едно редовно подадено предложение (оферта), с валидно доказани факти и обстоятелства от заложените изисквания, то участникът се определя за изпълнител , когато предложената от него цена не е по-висока от началната цена обявена от Възложителя.

Забележка: Заседанията на комисията до съставянето на протокола са публични. При започването и провеждане на открития конкурс присъствието на участниците или техни упълномощени представители  НЕ Е  задължително.В случайите ,когато участниците или техните упълномощени представители желаят да присъстват при започването и провеждането на конкурса, те задължително представят на комисията документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно в случаите, когато участника се представлява от пълномощник.

16.3 Комисията извършва оценка за редовно и валидно представяне (входиране) на предложенията (офертите) от кандидатите и ги определя като участници в процедурата (допуска ги до същинско участие на конкурса), само когато същите са окомлектовали своите предложения (оферти) според законовите изисквания, и тези посочени в конкурсните условия; - попълнят и приложат всички изискуеми документи, и представят в ОП «ОБЩИНСКИ ГОРИ» Средец своите предложения (оферти) в срокове, съгласно т. 14, б. „б” и „в” от тази заповед, и се регистрират редовно в нарочен „Регистър на предложенията” ;

а) класирането на участниците при провеждане на конкурса се определя въз основа на чл. 15, ал. 9, т.1 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти”, по критерий, съгласно т. 12 от тази заповед.

Цените за извършване на дейността са посочени в „Ценово предложение” (образец, приложен към конкурсните  документи);

б) ценовите предложения се класират съгласно т.12 от настоящата Заповед.

16.4 Условията, реда и начина по които комисията ще разгледа и оцени подадените предложения (оферти), класирането на участниците в процедурата, както и обстоятелствата, при които определен кандидат се отстранява, са посочени с всички последователни действия и необходими обстоятелства в „Условията за провеждане на открития конкурс и възлагане изпълнението на дейностите за услугата”:

а) комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на кандидатите, който се предава на Възложителя за утвърждаване заедно с цялата документация, събрана в хода на провеждането на открития конкурс, съгласно чл. 22, ал. 11 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти”;

б) процедурата завършва със заповед на възложителя за определяне на изпълнител, или прекратяване на процедурата, съгласно чл. 23, ал. 1 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти”, която заповед се издава от Възложителя до 3 дни след утвърждаване на протокола по предходната т. „а” и се съобщава на заинтересуваните лица по реда на чл. 61 от АПК, като едновременно се публикува на интернет страницата на Възложителя, съгласно чл. 23, ал. 2 от цитираната Наредба;

в) заповедта по предходната т. „б” от тази заповед, може да се обжалва по реда на АПК, съгласно чл. 34, ал. 1 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти”;

г) за резултата от проведения открит конкурс за Обекта по т. 1 от тази заповед, Възложителят издава заповед, съгласно чл. 23 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти”. Със заповедта Възложителят определя изпълнител или прекратява с мотивирана отделна заповед процедурата, при обстоятелствата на чл. 24, ал. 1 от цитираната Наредба.

д) условията, реда и обстоятелствата при които Възложителя прекратява процедурата са посочени в „Условията за провеждане на открития конкурс и възлагане изпълнението на дейностите за услугата”, като основанията за неговите действия са съгласно чл. 24, ал. 1 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти”.

17. Настоящата заповед за откриване на процедура за определяне на изпълнител за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – общинска собственост, да се публикува на интернет страницата на Община Средец, както и да се постави на видно място в сградата на Община Средец, съгласно чл. 14, ал. 1 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти”, най-малко 15 дни преди крайния срок за подаване на офертите за първата дата на провеждане на конкурса.

18. Настоящата заповед се издава на основание чл. 15, ал. 3 от от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” като, чрез нея одобрявам и утвърждавам конкурсните документи за участие в процедурата, съгласно чл. 16, ал. 1 от цитираната в тази точка Наредба.

19. Копие от заповедта да се приложи към конкурсните документи за участие в процедурата, наред с другите документи и образци, посочени в чл. 18, ал. 1 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

20. Съгласно чл. 21, ал. 1 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти”, ще бъде определена комисия за провеждане на открития конкурс, след изтичане на срока за получаване на предложения (оферти) от кандидати за участие в процедурата.

21. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Стойко Стоянов –Директор на ОП «ОБЩИНСКИ ГОРИ» Средец.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ:……………..……...

Николина Дамбулова

За Кмет Съгл. Заповед №84 / 09.02.22 г.

 
Ресурси: